dkds hgdf3e vcxbxk pouiopu kjhg ghdfhf scoala

CV-ul Directorului

Directorrr
Nume / Prenume Staşevschi Svetlana
Adresă Str.Valeriu Cupcea nr.77, Chișinău, Republica Moldova, 2028-MD
Telefon (s) 022-72-70-05; (dom.) 022-28-77-68; mob. 079786261
E-mail Svetlanastasevschi1958@mail.ru
Naţionalitate Moldoveancă
Data naşterii 05/05/1958
Locul de muncă vizat / domeniul ocupaţional Gimnaziul nr.53, Director
Experienţa profesională
Perioada 01.09.2006 până în prezent 
Funcţia Director al gimnaziului nr.53 din mun. Chișinău. Din 23.03.2015 până în prezent – director al aceleiași instituții de învățământ
Activităţi şi responsabilităţi principale Management educaţional şi financiar, formarea  profesionalî, instruirea şi educarea  elevilor, monitorizarea activităţii şi formării cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, atragerea de fonduri extrabugetare.
Numele şi adresa angajatorului Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management educaţional
Perioada 01.07.1996-01.09.2006
Funcţia sau postul ocupat Director, şcoala primară nr.53
Activităţi şi responsabilităţi principale Management educational si financiar, formarea  profesionala, instruirea si educarea  elevilor, monitorizarea activitatii si formarii cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, atragerea de fonduri extrabugetare
Numele şi adresa angajatorului Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management educaţional
Perioada 01.09.1992 – 01.07.1996
Funcţia sau postul ocupat Director-adjunct pe instruire
Activităţi şi responsabilităţi principale Management educaţional, formarea  profesională a diriginţilor de clasă, educarea elevilor, monitorizarea activităţii şi formării cadrelor didactice, monitorizarea activităților instructiv-educative
Numele şi adresa angajatorului Liceul-gimnaziu nr.10, mun. Chişinău, str.Gurie Grosu, nr.4
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management educaţional
Perioada 01.09.1991 – 01.09.1992
Funcţia sau postul ocupat Director-adjunct pe instruire
Activităţi şi responsabilităţi principale Management educaţional, formarea profesională a diriginţilor de clasă, educarea elevilor, monitorizarea activităţii şi formării cadrelor didactice, monitorizarea activităților instructiv-educative
Numele şi adresa angajatorului Școala medie de cultură generală Nr.25 reorganizată din şcoala nr.23 din mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski, nr.4
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management educațional
Perioada 01.09.1987 – 01.09.1991
Funcţia sau postul ocupat Director-adjunct pe instruire
Activităţi şi responsabilităţi principale Management educaţional, formarea profesională a diriginţilor de clasă, educarea elevilor, monitorizarea activităţii şi formării cadrelor didactice, monitorizarea activităților instructiv-educative
Numele şi adresa angajatorului Şcoala nr.23 din mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski, nr.4
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management educațional
Perioada 01.01.1984-01.09.1987
Funcţia sau postul ocupat Învăţător la clasele primare
Activităţi şi responsabilităţi principale Instruirea şi educarea elevilor. Managementul clasei de elevi în contextul activităților de dirigenţie.
Numele şi adresa angajatorului Școala medie de cultură generală Nr.23, mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski, nr.4
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Predarea-învățarea-evaluarea disciplinelor în clasele primare
Educaţie şi formare
Perioada 2014
Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare continuă în domeniul managementului educaţional
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 1.Managementul educaţional;2. Managementul de curriculum;

3. Managementul calităţii în educaţie;

4.Aplicarea TIC în învățămînt;

5. Diagnosticarea pedagogică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, mun.Chişinău
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continua
Perioada 2015
Calificarea / diploma obţinută Certificat de confirmare a gradului managerial superior
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Management educațional
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continuă, atestare
Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută Certificat confirmare a gradului managerial superior
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Management educaţional
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continuă, atestare
Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master în Ştiinţe ale Educaţiei
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 1.Psihopedagogia învățămîntului formativ;2.Managementul calităţii;

3. Management educational;

4.Managementul dezvoltării strategice a instituției de învățămînt;

5.Management de curriculum;

6. Managementul TIC.

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de formare continuă a cadrelor didactice şi a celor cu funcţie de conducere, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Catedra Management Educațional;
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Masterat.
Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare continua în domeniul managementului educaţional.
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 1.Bazele managementului educaţional;2. Managementul de curriculum;

3. Managementul calităţii în educaţie;

4. Managementul  TIC

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de formare continuă a cadrelor didactice și a celor cu funcție de conducere, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Catedra Management Educațional;
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continua
Perioada 2006
Calificarea / diploma obţinută Certificat de perfecţionare la specialitatea învăţămînt primar.
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 1.Psihopedagogia învăţămîntului formativ;2.Curriculumul şcolar;

3. Tehnologii educaţionale.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de formare continua a cadrelor didactice și a celor cu funcție de conducere, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Catedra Management Educațional;
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continua
Perioada 2005
Calificarea / diploma obţinută Certificat de conferire a gradului managerial superior
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Management educațional
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Educației al Republicii Moldova
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continuă, atestare.
Perioada 2004
Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare continua în domeniul de management educaţional.
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 1.Psihopedagogia învăţămîntului formativ;2.Bazele generale ale  managementului  educaţional;

3. Managementul de curriculum;

4.Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în management.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de formare continuă a cadrelor didactice și a celor cu funcție de conducere, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Catedra Management Educaţional;
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continuă
Perioada 2005
Calificarea / diploma obţinută Certificat confirmare a gradului managerial superior;Certificat confirmare a gradului didactic superior
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Management educational;
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Educației al Republicii Moldova
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continuă, atestare.
Perioada 2003
Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare continuă în TIC
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Sistemul de operare Windows 98. Utilizare Microsoft WORD 7.0
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul didactic Î.S.”Registru”
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continuă
Perioada 2001
Calificarea / diploma obţinută Certificat de conferire a gradului managerial întîi.
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Management educational
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Educației al Republicii Moldova
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continuă, atestare.
Perioada 1997
Calificarea / diploma obţinută Certificat de conferire a gradului didactic II (doi).
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Învăţămînt primar
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Educației al Republicii Moldova
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continuă, atestare.
Aptitudini şi competenţe personale
Autoevaluare
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba rusă, limba franceză
Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba rusă   B2   B2   B2   B2   B2
Limba franceză   B1   B1   B1   B1   B1
Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, bun negociator, capacităţi excelente de comunicare, punctualitate, dinamism, flexibilitate, adaptibilitate la diverse medii sociale
Competenţe şi aptitudini organizatorice Aptitudini manageriale desăvîrşite; bun organizator, spirit de echipă, motivarea personalului; coordonarea procesului istructiv-educativ, dezvoltarea bazei materiale, preocupări privind formarea profesională a profesorilor, aptitudini manageriale, programarea timpului şi stabilirea priorităţilor, spirit de iniţiativă, capacitate de instruire şi cercetare.
Competenţe şi aptitudini tehnice Absolventă a Facultăţii de Matematică și Cibernetică a Universității de Stat din Moldova. Operarea cu mijloacele moderne de învăţământ: videoproiector, dvd, aparat foto, mijloace de invațămînt specifice domeniului de pregatire
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe de utilizare a calculatorului.  Operarea programelor Word, Excel, Power Point, în cadrul orelor predate, a consiliilor profesorale, conferințelor, seminarelor și altor activităţi.
Competenţe şi aptitudini artistice Spirit artistic, creativitate, organizarea matineelor, a careurilor, a cercurilor artistice
Alte competenţe şi aptitudini Competenţe de evaluare, revizuire şi asigurare a calităţii programelor şi a strategiilor de formare, formare a cadrelor didactice și managerilor din sistemul de învățămînt preuniversitar
Publicaţii 1.   Forumul de idei pedagogice ”Dialoguri chișinăuiene”: culegerea de articole. Chișinău, 20112. Ziarul „Capitala”, „Făclia”, „Amic”
Prezentări Pe parcursul ultimilor 5 ani am realizat 4 prezentări în cadrul forumului de idei pedagogice „Dialoguri chişinăuiene”
Conferinţe 1. Participarea la forumul de idei pedagogice „Dialoguri chişinăuiene”- ediţia a VI – A.  Perioada: 13-20 februarie 2015, Liceul teoretic „C.Sibirski”.2.DGETS,  21-22 februarie 2013,ediţia a III-a, Participarea la Forumul „Dialoguri Chişinăuiene”

3.DGETS,  22-23 februarie 2012,ediţia a II-a, Participarea la Forumul „Dialoguri Chişinăuiene”

4.DGETS, Liceul Sportiv nr.2 , 24-26 februarie 2011. Participarea la Forumul „Dialoguri Chişinăuiene”, ediţia I

Seminare ·       Seminarul „Managementul educaţional: de la bun la excelent”, Liceul Teoretic „Elimul Nou”, 28.01.2016.·       DGETS, Gimnaziul nr.53, 10.12.2014, Seminar – „Tipuri de concedii ce pot fi acordate salariatului”.

·       DGETS, CPSP, noiembrie 2014. Training  „Comunicarea eficientă. Dezvoltarea relaţiilor pozitive cu mediul intern şi extern al unei instituţii de învăţămînt”.

·       Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, 11.03.2014, Ciclul de activităţi de formare cu genericul „Inteligenţa emoţională”.

·       Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, 19.02.2014, Seminar „Angajarea şi demisia legală a salariaţilor”.

·       DGETS, 25.02.2013. Training  „Managementul comunicării asertive: tipuri de comportament”.

·       DGETS, 27.11.2013. Seminar „Şcoala care face abstracţie de ziua de ieri, nu are viitor”.

·       Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, 13.10.2013. Seminar „Modalităţi de formare a competenţelor – cheie ale curriculei modernizate prin intermediul disciplinelor de educaţie economică”.

·       15-17.12.2011, Liceul „Minerva”. Seminar instructiv „Management financiar” organizat de Ministerul Educaţiei

Distincţii

 

·       Diploma Guvernului Republicii Moldova  pentru activitate în domeniul pedagogiei, nr.1802/04359 din 1 octombrie 2014.·       Diplomă de Merit a Direcţiei Generale, Educaţie Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău

·       Locul I – gimnaziul nr.53 la Concursul ecologic municipal „Arată că îţi pasă”, 30 mai 2014.

·       Diplomă de Merit a Direcţiei Generale, Educaţie Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău pentru cea mai bună comunicare în cadrul atelierului „Formarea competenţelor curriculare – accente tehnologice şi didactice”, Nr.FDCM – 1. 21.02.2013